Chestionar case

-Organizatii  -Istoric Asigurari-   -Statistica-    -A) Despre asigurare-    -B) Principiile asigurarii-    -C) Contractul de asigurare-
-D) Pricipiile indemnizarii-   - E) Intermediari in asigurari-    -F) Forme de asigurare-    -G) Daune din riscuri asigurate-   -H) Dictionar de termeni-    -I) Legislatie-
Chestionarul cumulativ folosit  in cazul asigurării  locuinţelor (apartamente in bloc sau case).


Are următoarele secţiuni :

  1. Declaraţia de asigurare;
  2. Riscuri şi clauze solicitate spre cuprindere în asigurare;
  3. Specificaţii pentru satbilirea valorilor de asigurare;
  4. Nota de calcul cumulativă pentru valorile de asigurare şi primelor de asigurare ;


La efectuarea inspecţiei se completează, împreună cu solicitantul asigurării sectiunea 1, 2 şi 3.Secţiunea I. Declaraţia de asigurare.

În această secţiune solicitantul asigurării declară, pe baza intrebărilor din chestionar , aspectele imortante şi relevante ale locaţiei pentru care  doreşte încheierea asigurări.


1.1. Contractantul este persoana care incheie contractul de asigurare.  Dispune de drepturile din contractul de asigurare şi are în sarcina s-a obligaţiile contractuale. Trebuie să aibă un interes patrimonial asupra obiectului asigurării şi poate fi diferit de proprietarul acestuia.

1.2. Asiguratul  este proprietarul imobilului asigurat.  Contractantul nu poate dispune de drepturile din asigurare fără acordul asiguratului  mai puţin cazurile când există un acord de cesiune prealabil care trebuie specficat in polita de asigurare sau intr-un act adiíonal al acsteia.


1.5. Factori de risc cunoscuţi... trebuiesc menţionate evenimentele, din categoria celor exemplificate,  care au avut loc frecvent  în perimetrul pentru care se solicită asigurarea.
1.7. date despre clădire care influenţează preţul asigurării.  Funcţie de anul construirii se determina uzura clădirii respectiv a valorii rămase şi a valorii de asigurare. Supafeţa construită inflenţează direct valoarea de asigurare.   Normele de subscriere ale asigurătorilor includ tablele de evaluare ale clădirilor asigurate. Parametru principal este valoarea  per metru pătrat de clădire construită.

La lit g) - p)  sunt specificate elementele principale ale construcţiei care influenţează valoarea de asigurare.La lit. q) - aa) sunt specificate utilităţile care deservesc clădirea pentru care se solicită cuprinderea in asigurare. De regulă,   în  valoarea clădirii cu destinaţia de locuinţă sunt incluse toate instalaţiile aferente inclusiv utilajele aferente (centrala termica, hidroforul,   cabina liftului, şinele de ghidare şi troliu,    aparatele de aer condiţionat, corpurile de iluminat ).  dar, sunt  asigurători care asigură utilajele instalaţiilor (centrala termică, aparatele de aer condiţionat) la categoria conţinut din clădire.

Toti asigurători includ in asigurarea unei clădiri instalaţiile  aflate in interiorul fundaţiei clădirii. Pentru a fi asigurate şi instalaţiile exterioare fundaţiei acestea trebuiesc nominalizate în specificaţia de asigurare (ex : instalaţia de canalizare prevăzută cu fosă septică sau puţul propriu de apă prevăzut cu pompă şi hidrofor.)


Atenţie : Sunt asigurători care exclud din asigurare pentru riscul de furt unitatea exterioară (condesatorul)  de la aparatul de aer condiţionat.
Dacă în perimetrul asigurat mai există şi alte construcţii (anexe) descrise la pct 1.8. lit a)- g) pentru a fi asigurate trebuiesc nominalizate in specificaţia de asigurare.

Pct 1.9. centrala termică. Deoarece acest utilaj are un regim special de funţionare şi poate fi asigurat pentru riscul de avarii accidentale atunci se solicită informaţii suplimentare.  Nu se poate incheia asigurare de avarii accidentale dacă  nu există un contract de service in vigoare la data asigurării.

Existenţa sistemului de alarmă poate constitui un motiv pentru reducerea primei de asigurare în caz de furt.Dacă imobilul este închiriat in intregul său sau o parte a acestuia atuci se va avea în vedere aigurarea de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş. Sigur că proprietarul poate avea pretenţia la chiriaş să aibă o poliţă de asigurare similară de răspundere civilă a chiriaşului faţă de proprietar.


Secţiunea 2. Riscuri şi clauze solicitate spre cuprindere în asigurare.

2.1. FLEXA şi riscuri asociate


f) -g) riscuri catastrofice. Pentru asigurarea acestor riscuri asigurătorii dispun de un aviz special din partea autorităţii de supraveghere (CSA)

h, i) Riscuri civile :


j) k) Riscul de furt prin efracţie şi acte de tâlhărie. De regulă,  nu se  indemnizează pagubele ca urmare a  furtului   sau dispariţiilor "misterioase" sau furtul săvârşit prin intrebuinţarea unei " chei mincinoase"


l) Alte riscuri pentru care clientul solicită asigurare :

n.1)...n.7) Sunt cheltuieli generate de producerea riscurilor asigurate. De regulă o parte din aceste cheltuieli sunt cuprinse în asigurare fără să fie novoie de specificare separata, dar , in acest caz se indemnizează(consumă) din suma asigurată. Astfel in caz de daună totală ele " nu mai incap" in suma asigurată. Este recomandat asigurarea acestora in limita a 5-10% din  şi suplimentar faţă de suma  asigurată.Dacă lista bunurilor asigurare este mai mare atunci se poate folosi un formular (specificaţie de asigurare) special numai  pentru bunurile din gospodărie.

Bunurile din gospodărie pot fi asigurate şi global, cu nominalizarea grupelor de bunuri : electronice, electrocasnice, etc dar prima de asigurare va fi mai mare (ex : la ALLIANZ -ŢIRIAC ASIGURĂRI SA  cota de primă pentru bunuri este de 0,6 pentru grupe şi 0,45  in cazul defalcării bunurilor asigurate, nu pot fi asigurate   bunuri global valoric in cazul blănurilor peste 1.000 eur/buc sau  electronice, video, audio, foto peste 500 eur=

Chiar daca asigurătorul acceptă asigurarea bunurilor gospodăreşti global valoric Mediatis recomandă enumerarea acestora  pentru categoriile : electronice, electrocasnice, arme, tablouri, mobilier


In categoria bunurilor casabile se asigură bunri casabile pentru riscul de spargere ordinară, loviri cu pietre etc  sau datorită erorilor de montaj. In cazul asigurării acestor categorii de bunuri se avea in vedere efectuarea inspecţiei de risc amănunţită. De altfel sunt asigurători care au prevăzut formular pentru inspectia de risc separat de formularul pentru inspecţia de risc la clădire şi conţinut.

Asigurarea bunurilor casabile include nu include , de regulă, refacerea eventualelor gravuri.

In cazul ferestrelor suma asigurată reprezintă numai valoarea sticlei , a montajului şi a eventualelor gravuri în măsura în care asigurătorul este de acord cu asigurarea şi acestora din urmă.

Atenţie : În cazul pereţilor cortină sau a geamurilor situate la inălţime se va avea in vedere faptul că cheltuielile de montaj pot fi destul de mari dacă montajul presupune instalarea   unei schele pentru acces.Pot fi asigurate,  pentru riscurile de deces şi vătămare corporală,  în perimetrul asigurat,   persoanele care locuiesc permanent la locuinţa asigurată.  

In cadrul aceleiasi polite sau pe o polita separata poate fi asigurata raspunderea  delictuală (legală) a proprietarului faţă de terţi pentru ruina edificiului, fapta animalelor  sau fapta persoanelor care locuiesc permanent  în perimetrul asigurat.. Acoperirea pentru răspunderea civilă a faptelor persoanleor care locuiesc in perimetrul asigurat poate fi extinsă şi in afara  perimetrului asigurat.Pot fi asiguraţi bani in numerar şi valorile (bijuterii) cu condiţia ca aşestea să fie inchise in safe-uri special amenajate.

Bunurile de valoare (tablouri, obiecte de artă) care fac parte din patrimoniu naţional pot fi asigurate. Pentru acestea se intocmeşte o specificaţie de asigurare separată. Mediatis recomandă şi anexarea unei planşe foto.Valoarea de asigurare pentru clădire poate fi :

  • valoarea de inlocuire (valoarea de nou, de reconstrucţie);
  • valoarea  rămasă (valoarea de nou mai puţin uzura  conform grilei de uzură specifică asigurătorului);
  • valoarea de piaţă.


Pentru bunurile din gospodărie Mediats recomandă asigurarea la valoarea de nou (valoare de inlocuire).

In caz de daună parţială despăgubirile se vor stabili conform principiului "nou pentru vechi"  numai dacă asigurarea este incheiată la prim risc sau  valorile de asigurare sunt valori de nou.


Dacă clădirea face obiectul unei ipoteci atunci creditorul va avea pretenţia ca  eventualele indemnizaţii de asigurare, de regulă în caz de daună totală. să fie cesionate în favoarea sa.


După completarea celor trei secţiuni ale chestionarului impreună cu clientul se va intocmi, de către broker,  raportul de analiză a ofertelor de asigurare.

Funcţie de  opţiunea  clientului exprimată in urma prezentării raportului de analiză a ofertelor  de asigurare standard sau personalizate după caz se completeazăsecţiunea 4   a chestionarului.

Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?