Concurs

Regulament Oficial al Concursului de grafica pentru compania partenera Professional Claims pe Facebook

-19 - 26 octombrie 2018-

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK

1.1. Organizatorul concursului pe Facebook (denumita in continuare “CarforU”) este S.C. PROFESSIONAL CLAIMS S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Sibiu, str. Gheorghe Dima, nr. 11, biroul nr. 2, etaj 1, ap. 2, județ Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/109/2014, având CUI 32743658.

1.2. Concursul pe Facebook se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook CarforU, la adresa https://www.facebook.com/masinatalaschimb/ Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de Facebook CarforU, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook CarforU poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/masinatalaschimb/

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania va incepe la data de 19.10.2018, ora 10:00 si se va desfasura pana la data de 26.10.2018, ora 17.00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada concursului”).

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii de internet: https://www.masinatalaschimb.ro/ , respectiv prin accesarea sectiunii denumite „Regulament”.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina https://www.masinatalaschimb.ro/

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa aiba varsta de minim 16 ani, impliniti la data inceperii concursului

b) Sa detina cont pe www.facebook.com.

c) Sa comunice pe adresa de emailcomunicata design-ul pentru CarforU.

 

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

5.4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui concurs va fi acordat un singur premiu in valoare de 100 euro echivalent in lei

6.2. Valoarea totala a premiilor este de 100 euro echivalent in lei din care:

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;

c) Participantul trebuie sa isi creeze propriul design detinnand asupra acestuia toate drepturile de autor

7.2. Inscrierea in concurs

7.2.1. Pentru a se inscrie in concurs, un participant sa trimita un email al adresa ionut.cheran@pbasig.ro cu designul propriu

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a castigatorilor

8.1.1. Dupa incheierea perioadei de concurs are loc organizatorul va desemna castigatorul.

8.1.2. Castigatorul vor fi contactati prin mesaj privat trimis de pe adresa de e-mail.

8.2. Validarea castigatorilor

8.2.1. Ulterior desemnarii castigatorului concursului, Organizatorul va proceda la validare ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

a) Participantul are dreptul de a se inscrie in concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;

b) Inscrierea in concurs sa se realizeze conform Art. 7.1 si 7.2. de mai sus;

c) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 si 7.2. de mai sus.

In cazul in care vor exista castigatori care nu vor trimite datele prin mesaj privat sau nu vor raspunde mesajelor Organizatorului, acestia vor fi invalidati, caz in care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmatorii participanti luati in considerare pentru designul realizat

8.2.3. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, va fi contactata urmatoarea rezerva, pana cand un castigator va putea fi validat.

8.3. Intrarea in posesia premiilor

8.3.1. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorului in intervalul 30 octombrie – 30 noiembrie.

8.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului

8.3.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii contractului de prestari servicii, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

SECTIUNEA 9. CONTESTATII

9.1. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa ionut.cheran@pbasig.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea contractul de prestari servicii

11.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale catre Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevazute in prezentul regulament.

12.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

12.2. Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si orasul de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obtinute in urma acordului dat de catre participanti, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

12.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

12.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. PROFESSIONAL CLAIMS S.R.L. cu  sediul in Sibiu, str. Gheorghe Dima, nr. 11, biroul nr. 2, etaj 1, ap. 2, județ Sibiu. Doar castigatorilor si persoanelor care primesc mentiuni li se vor solicita dtele bancare pentru expedierea premiilor.

12.6. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promotionale sau regulile Facebook.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina https://www.facebook.com/masinatalaschimb/  in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Va este de folos informatia de pe aceasta pagina?